רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

טלי שלטון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

631796

חופים, רעות- מודיעין

שם מנהל/ת ביה"ס:

טלי שלטון

סמל מוסד:

631796

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
יצירת בית חינוך שהוא בית ,בו כל פרט, מורה ותלמיד ירגיש מוגן, שייך ובעל משמעות. נטפח פדגוגיה חדשנית הכוללת למידה מבוססת מיומנויות, שימוש בטכנולוגיה, תהליכי חקר ומתודות למידה מגוונות שיאפשרו אוטונומיה ובחירה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שייכות

2

אוטונומיה

3

שיתופית וכבוד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח מודל "בית", מודל רגשי- חברתי הבא לבסס תחושת שייכות ומסוגלות תוך טיפוח אקלים ואווירה של בית.
בביה"ס פותחו והוטמעו שגרות : פתיחת בוקר, סגירת יום, זמן פרגון, זמן הצלחות, טלפון בהפתעה, מעגל י- שיח רפלקטיבי בין מורים ותלמידים.
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית תרבות בית ספרית המחזקת שיתופיות באמצעות מעגלי- שיח בתוך ביה"ס ומעגלי- שיח עם הקהילה.
מעגלי -השיח יצרו את מודל התקשורת בין הצוות לקהילה בהם "נולד" סמל ביה"ס, יום ההורים בסגנון שונה, והתעודה החדשה.
3

מהלך רשותי קהילתי

הטמעת פדגוגיה חדשנית שבאה לידי ביטוי בלמידה מגוונת במהלך השיעורים, בביסוס ערך הבחירה של התלמידים, בשימוש בטכנולוגיות ובסביבות למידה בכתה ומחוצה לה.
4

מהלך רשות

תהליך הערכה כמלווה מורים ותלמידים לאורך השנה. המורים מציבים יעדים קצרי טווח הכוללים מחוונים גם לתהליך הצמיחה שלהם, כמורים, ובמקביל עם התלמידים.
נשלחים מכתבי עידוד שבועיים, התלמידים נמדדים על מגוון מרכיבי הלמידה ולא רק על התוצר הסופי.
ביטוי התהליך בא ביום ההורים, בניית דף הערכה במחצית התבסס על ערכים אלה.
5

מהלך רשותי נוסף

המורים מוזמנים לייזום, לחלום ולהעלות רעיונות איך להטמיע את תחושת הבית בחיי היומיום של ביה"ס.
ניתן מקום של כבוד לשונות בין המורות ולאפשר לכל אחת לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות.
התבוננות במערכת השעות מלמדת על יצירתיות וגיוון בגישה של המורות בשעות הגמישות שניתנו להן.