מוסדות חינוך פורצי דרך

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, בשותפות עם החטיבה לתקשוב וטכנולוגיה במשרד החינוך, מזמינים מוסדות חינוך, בעלי ניסיון בהובלת תהליכי חדשנות פדגוגיים וטכנו-פדגוגיים, ליטול חלק במסלול "מוס"ח פורצי דרך – רב מימדים".
מועד אחרון להגשה:
10.9.2022

אודות

מטרת התכנית: לגבש נבחרת מוסדות חינוך פורצי דרך, אשר ימחישו וידגימו יישומים רדיקליים, רחבי היקף, מערכתיים והוליסטיים, המביאים לידי ביטוי תפיסות חדשניות לעתיד החינוך.
קריאה זו פונה אל מנהלי מוסדות חינוך בבתי ספר יסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים, הפועלים לפיתוח עשייה חינוכית רלוונטית וכשירויות, באופן רדיקלי ופורץ דרך, ושמעוניינים להמשיך ולפתח יישומים ורעיונות מעוררי השראה בראיית עתיד, בפריסה מערכתית הוליסטית ובהתאמה לעקרונות הפדגוגיה החדשנית.
ההשתתפות בתכנית נפרסת על פני תקופה שבין שנה לארבע שנים. אופן שיתוף הפעולה בין האגף למוסדות יהיה מגוון, ויכלול בין היתר: תהליכי פיתוח, למידת עמיתים, שיתופי מחקר וידע, והפעלת ניסויים מורכבים. מצופה כי לאורך תהליך הפיתוח, תבוא החדשנות לידי ביטוי באופן מובהק ומערכתי במרבית הפעילות הבית ספרית, ותשפיע באופן מובהק על מערכת השיעורים ועל רוב המורים והתלמידים. בנוסף, נדרש המוסד החינוכי לקיים ולפתח חדשנות פדגוגית וטכנולוגית באופן מתמיד.
מוסדות חינוכיים אלו ישמשו כמרכזי הדגמה וחשיפה למגמות חינוכיות עתידיות ומעוררות השראה.
הכניסה למהלך מותנית בכך שלמוסד ולמנהל קיים ניסיון יישומי של שנתיים לפחות בהובלת תהליכי חדשנות ושינוי מערכתיים, לצד היכולת לגייס צוות שיעסוק ויתנסה בפיתוח הרעיונות.

מתווה ההתקדמות במסלול

שנה א' – ייצור מגוון מודלים בית ספריים הנוגעים לעתיד החינוך:
הכשרה מרוכזת בת שלושה ימים לצוותי המוסדות החינוכיים (3 ימים), לגיבוש תמונת עתיד מוסדית ושיתופית (מכלל המוסדות שבתכנית).
פיתוח התנסויות פדגוגיות וטכנולוגיות המיישמות את הרעיונות החדשים, על בסיס ציר התקדמות שיגובש עם המוסד החינוכי.
בתום השנה יבחרו מוסדות חינוך להמשך הפיתוח במסלול.
שנים ב' – ד' פיתוח והרחבה:
הכשרה מרוכזת לצוותי המוסדות החינוכיים (3 ימים), והפעלת ניסויים ויישומים מורכבים, מלווים הכשרה, מחקר והערכה, למידה הדדית ואסדרה רגולטורית.
מספר השנים בתכנית יקבע לפי אופן התקדמות והתפתחות התכנית.

דרישות

ההצטרפות לתכנית כרוכה במחויבות ניכרת מצד בתי הספר, להלן מספר היבטים נדרשים:

 • נכונות ליצור שינוי משמעותי במוסד החינוכי ולקחת חלק בתהליך אינטנסיבי ומעמיק לאורך השנה
 • ייזום והפעלת התנסויות משמעותיות לאורך השנה, תוך למידה ושיפור מתמיד בעקבות תהליכי הפיתוח
 • התנסות ויישום מודלים פדגוגיים וטכנו-פדגוגיים, על בסיס תכנית הפיתוח שתתגבש עם המוסד החינוכי
 • שותפות ומחויבות של המנהל והצוות המוביל למהלך השינוי הרדיקלי
 • הקמת צוות פיתוח מוסדי, שיפגש באופן סדיר לפגישות מו"פ (לפחות 2 ש"ש קבועות במערכת)
 • מעורבות בכתיבת התובנות והידע
 • השתתפות במפגשים הארציים ו/או האזוריים
 • פגישות עבודה בביה"ס עם מנחי התכנית, שיתקיימו אחת לחודש
 • תנאי סף:
  המוסד בפיקוח משרד החינוך, וברשותו רישיון תקף
  הצהרת מנהל מוסד החינוך על נכונותו להשתתף בתהליך הפיתוח, ליישם את תכנית העבודה, ולסייע בביצוע תהליכי הערכה ובקרה
  התחייבות להקמת צוות מו"פ מוסדי, שילווה את תהליכי הפיתוח
  ניסיון בית ספרי מוכח בהובלת שינויים.

מידע נוסף

הזדמנויות: 

 • יצירת מוסד חינוכי מעורר השראה – עבור הצוות, התלמידים וכלל מערכת החינוך
 • גיבוש תמונת עתיד ותכנית פיתוח ייחודית למוסד 
 • חשיפה לטכנולוגיות חדשניות, בהתאם לחזון שיגובש
 • חברות מעצימה ברשת מנהלים בעלי חזון, פורצי דרך, המובילים כיחידים וכקבוצה שינויים חינוכיים רדיקלים ומשפיעים על החינוך
 • ליווי על ידי מומחים 
 • חשיפה רחבה של המוסד החינוכי – לאנשי חינוך, מחקר וקובעי מדיניות
 • ליווי וסיוע בתהליכי רגולציה ואסדרה 

משאבים:

 •   בתי הספר שיתקבלו לתכנית יתוקצבו בשנה הראשונה בשעות תקן לצרכי הפיתוח
 •   בתי הספר שיבחרו לתכנית ההמשך, יתוקצבו בשעות תקן ו/ או בתקציב שקלי – בהתאם לצרכי הפיתוח והתשתיות הטכנולוגיות הנדרשות, ובכפוף לתקציב האגף 
 •   ליווי אישי וקבוצתי על ידי צוות אגף מו"פ ניסויים ויוזמות