מרכזי חדשנות במרחב הגולני

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 864 מיום 26.12.21, בעניין תוכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת-קיימה ביישובי המועצה האזורית גולן ובמועצה המקומית קצרין לשנים 2022 – 2025, משרד החינוך מבקש לעודד רשויות מקומיות אלה, ובתוכן את כלל בתי הספר הרשמיים, להקים ולהפעיל מרכזי חדשנות ויזמות, כחלק ממהלך רחב להטמעת תרבות של חדשנות ויזמות בבתי הספר המקומיים.

מרכזי החדשנות שיוקמו יהיו מרכזים פיזיים ומתודולוגיים מעוררי השראה, בהם מפתחים מענים לאתגרים חינוכיים המעסיקים את צוותי ההוראה. מרכזים אלו יוקמו כמרחבים בתוך בתי הספר ויהוו מאיץ ליצירת תרבות ארגונית של חדשנות.
מועד אחרון להגשה:
10.9.2022

אודות

קריאה לבתי הספר היסודיים במועצה האזורית גולן ובמועצה המקומית קצרין, להגיש בקשת הצטרפות למסלול מעבדות פיתוח של מרכז החדשנות של מערך מו"פ ניסויים ויוזמות, לצורך הקמת מרכזי חדשנות בבתי הספר כחלק מתפיסת החדשנות הכוללת שלהם.

במרכזי החדשנות הבית ספריים יופעלו סדנאות ויערכו מפגשים לפיתוח חדשנות וחשיבה המצאתית כמענה לאתגרים חינוכיים. כמו כן, המרכזים יעודדו פיתוח והפעלה של מגוון מיזמים בעלי פוטנציאל להשפעה מערכתית רחבה, כמו גם מיזמים נקודתיים ומהירים בעלי השפעה מקומית.

מרכזי החדשנות מיועדים לשרת את הצוותים החינוכיים ואת קהילות בתי הספר. הם יפעלו להרחבת מעגל המשתתפים, ויכילו בתוכם מרחבים המזמנים ומאפשרים פעלנות תלמידים וצוותי הוראה, בהתאם לאופיו הייחודי של כל בית ספר.

 

המסלול

הגופים הרשאים להגיש בקשה להצטרף לתוכנית הם בתי ספר יסודיים רשמיים בלבד, ברשויות הכלולות בהחלטת הממשלה הנזכרת לעיל.

בכל בתי הספר המצטרפים לתוכנית יוקמו מרחבים, אשר ישמשו מרכזי חדשנות מקומיים.

צוות מרכז החדשנות הבית ספרי יידרש לאפיין את המרכז באופן ייחודי, ולספק מכלול שירותי פיתוח חדשנות לפי דרישה – בהתאמה לתפיסה הייחודית לו, בליווי צוות מרכז החדשנות של משרד החינוך ובסיוע יועצים מלווים.

צוותי כל המרכזים הבית ספריים יהיו מחויבים לקחת חלק ברשת מרכזי חדשנות, ויפעלו בשיתוף פעולה עם מגוון בעלי עניין כגון: בתי ספר באותו היישוב, בתי ספר מיישובים נוספים, מרכזי פסג"ה, אקדמיה, מרכזי חדשנות ואחרים.

דרישות

לצורך הדיון בבקשת ההצטרפות לתוכנית, יוגשו לוועדה המקצועית כלל המסמכים המפורטים במסמך הקול-קורא המצורף להלן. המסמכים יוגשו בטפסים מקוונים, ובכלל זה אישורים של מנהל/ת בית הספר, המחוז והרשות.

על הרשויות ובתי הספר המבקשים להיענות לקריאה זאת, להגיש את הטפסים עד לתאריך 21.8.22.

מנהלי ומנהלות בתי הספר יגישו תוכנית ראשונית להפעלת מרכז חדשנות בית ספרי, הכוללת תכנון פדגוגי (ייעוץ וליווי) ותוכנית ראשונית להתאמת החלל במחצית ב'. התוכנית שתוגש הינה תוכנית ראשונית, שתדויק בעבודה עם צוות מרכז החדשנות של משרד החינוך, אם בית הספר ייבחר להשתתף בתוכנית.

בית ספר שיצטרף לתוכנית ישתתף בה לפחות 3 שנים, בהתאם ובכפוף לאישור המשרד ולתקציב קיים בתקנה, והצוותים החינוכיים יקחו חלק במפגשים המפורטים במסמך הקול-קורא המצ"ב.

 

מידע נוסף

צוות מרכז החדשנות של אגף מו"פ במשרד החינוך, יתמוך במהלכים ובשיתוף הידע בין בתי הספר, יסייע בבניית תפיסות, עקרונות ופרקטיקות להפעלת המרכזים בבתי הספר, ובמתן כלים וקישוריות בין גורמים, לטובת יצירת תרבות של חדשנות בבתי הספר.

הליווי יכלול ליווי פדגוגי לצוות מובילי הקהילה הבית ספרית:

  • מפגש היכרות פרטני עם בית הספר
  • 2 מפגשי למידה במליאה (מרחוק) למנהל/ת ולשני אנשי או נשות צוות
  • 4 מפגשי למידה מרוכזים במליאה למנהל/ת ולשני אנשי או נשות צוות
  • 2-1 מפגשי ליווי פרטניים