photo-1610008885395-d4b47c2f5c8c

ארגז כלים למנהלים

קרית חינוך דרור, חט"ע, מ.א. לב השרון
שם בית הספר:
קרית חינוך דרור, חט"ע, מ.א. לב השרון
כיצד לשלב שיח על מיומנויות וערכים בתרבות הארגונית
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

בית הספר מקיים ופועל על פי ידע, מיומנויות וערכים, אך בשונה מִיֶּדַע, השיום והנראות של המיומנויות והערכים אינו בא לידי ביטוי מרכזי בשיח הארגוני בצוותים השונים, וכן במהלך השיעורים מול התלמידים, בפעילויות חברתיות, בהגשת מטלות ובתהליכי הערכה ומשוב. לפיכך, ניצור מנגנון שבו התלמיד יבין את הערכים והמיומנויות השזורים בתוך הפדגוגיה הבית ספרית, והם יהיו מוטמעים בלמידה.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?
  • מהלך 1 :STOP שתי דקות ערך: מדי מוצ"ש מפורסם למורים במייל הערך השבועי. המורים מתבקשים לעצור את מהלך השיעור בהקשר רלוונטי, ולשיים את הערך שעלה במהלכו. דוגמאות להקשרים לערך מהשיעורים שונים, יועלו לקובץ שיתופי.
  • מהלך 2 :FOCUS "לשים ערכים ומיומנויות על השולחן" ולשזור אותם בלמידה: מרמת הסילבוס, ועד לרמת הביטוי שלהם בשיעורים בדיסציפלינות השונות ובהערכה – המהלך יעובד במפגשים עם מקשרי המקצועות, וכל צוות יבחר את הערך והמיומנות שמייחד אותו.
  • מהלך 3: "לומדים מיומנויות" בתחילת כיתה י' (במסגרת "מכינת דע את עצמך"): לקראת שנה הבאה, כל צוות מקצועי המלמד בכיתה י' יבחר מיומנות, ויכין פעילויות ליישומה בשבוע הראשון ללימודים בכל המקצועות הנלמדים בו. הפעילויות יועלו לקובץ שיתופי. באירוע הערכה השנתי, יבואו לידי ביטוי המיומנויות שנלמדו.
  • מהלך 4: ZOOM OUT: המורים מציגים בישיבות הצוותים המקצועיים פעולות שנעשו בכיתה ומדגישים את הערך או את המיומנות שנבחרה. על ידי כך, יש הפרייה הדדית ולמידה שיתופית בצוות המקצועי כאשר המטרה היא "להעביר את זה הלאה" – למידת עמיתים.
  • מהלך 5: ימי/מפגשי שיא סביב ערכים משמעותיים למורים, לתלמידים ולקהילה. למשל, בשכבת י"ב, הציר המרכזי של השכבה עוסק: "הבחירה כתולדה של התנסויות בעבר וציפיות לעתיד" ומתוך כך, אנו עוסקים בערכים: פלורליזם, סובלנות ובחירה מושכלת, זאת בהתאם לרוח התקופה, לקראת בחירות לכנסת ה24.
  • מהלך 6, חמישי אישי – סיכום אירועי השבוע (שנשלח בכל סוף שבוע) ייסוב סביב ערך או מיומנות נלמדת.
  • מהלך 7, צוות היגוי – בדיקה והערכה של יישום האתגר. הצוות יכלול נציגי תלמידי משלוש השכבות, מחנכים מכל שכבה וחברי הנהלה. בנוסף, אחת לרבעון יופץ שאלון לסגל המורים ולתלמידים על ידי רכזת הערכה ומדידה, לבדיקת התקדמות האתגר.
תעודת זהות
שם בית הספר:
קרית חינוך דרור, חט"ע, מ.א. לב השרון
סמל מוסד:
844076
שם המנהל/ת:
קרן אדרי
חברי צוות פיתוח:
לירון בכר ושלומית עצמון
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: