two-boys-brothers-sitting-grass-tree_1303-25297 (1)

כרטיס תיירות חינוכית

תורני אסף מימון, אשקלון
שם בית הספר:
תורני אסף מימון, אשקלון
תורני אסף מימון, אשקלון
"יסוד האומה תלוי ביסוד החינוך" (הרב קוק זצ"ל)
מסלול תיירות:
חניכה אישית

כל כך הרבה תלמידים שואפים למצוינות! זו ההבנה שתעלה בכם כשתצטרפו ללימוד בחברותא, הכולל דיון מעמיק אך גם משחוק ושעשוע, הן במקצועות קודש והן במקצועות חול. זאת תעשו, כמובן, אחרי התפילה הקהילתית של הורים וילדים בימי שני וחמישי עם ספר התורה של בית החינוך. בית החינוך מדגיש את לימוד התורה, הקניית מורשת עם ישראל לדורותיו, ציונות ואהבת הארץ, על פי משנתו של הרב קוק זצ"ל "יסוד האומה תלוי ביסוד החינוך".

בביקורכם, תפגשו גם תלמידי ישיבה הלוקחים חלק בפעילות הלמידה ובתכנית הערכית של בית הספר. אגב, אם תרצו גם אתם לקחת חלק אז תוכלו להביא מהבית מצרך כלשהו כי בכל חודש דואגים כאן שהוא יגיע למשפחות נזקקות במסגרת תכנית גמ"ח נזר-דוד. 

אם ביקורכם יהיה לקראת סוף השבוע אל תשכחו לאסוף את העלון של שבת והנחיות ישתב"ח לקראת החופשות. 

הצוות חדור האמונה של בית החינוך יסביר פנים וידגים את שיטת הלימוד בחברותא, רק נאמר שהיא משלבת פדגוגיה חדשנית עם מסורת עתיקת יומין.

 

כרטיס ביקור
שם בית הספר:
תורני אסף מימון, אשקלון
סמל מוסד:
611392
שלב גיל:
יסודי
יישוב:
אשקלון
רשות:
אשקלון
מחוז:
דרום
שם המנהל/ת:
מאיר אברג'ל
פרקטיקות ייחודיות

בית הספר אסף מימון מחנך באהבה ובאמונה לאישיות בוגרת, תורנית וערכית, החותרת למצוינות אישית ובעלת יכולת למידה עצמאית, בעזרת שיטת הלימוד המסורתית בחברותא המתקיימת בלמידה משמעותית, חוויתית וחדשנית.

בשותפות: "בחברותא מובילים למצוינות". שיטת הלמידה המנחילה לתלמידים כישורים של למידה שיתופית, עצמאית, חוקרת, שואלת, מערערת ומתנסה. בבחינת, "אין סכין מתחדדת אלא בירך של חברתה".

ראייה של האחר: "הוי דן את כל אדם לכף זכות", בית החינוך מטפח התייחסות מכבדת והוגנת כלפי האחר, הקרוב והרחוק, מחנך "לעין טובה" והכרת הטוב. אלו משמשים אבני יסוד להצלחה בתחום החברתי, האישי והלימודי.

דרך ארץ: "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך" בית החינוך יוזם פעולות חברתיות וקהילתיות בשותפות ההורים סביב ערכים של כיבוד הורים, ערך כבוד האדם, כבוד הזולת ומנהיגות תורנית. התלמידים משתתפים באיסוף מצרכי מזון והפעלת מערך גמ"ח בית ספרי. מתקיים בכל שבוע, חודש ומחצית טקס הוקרה לתלמידים מצטיינים בעשייה לימודית, חברתית ובשעות הפנאי.

תרבות למידה מתחדשת: "הלומד על מנת ללמד, מספקין בידו ללמוד וללמד" בית החינוך משקיע מאמץ בפיתוח מקצועי של צוות המורים כדי לשמר ולקדם את ההישגים הלימודיים הגבוהים של תלמידי בית החינוך ולחזק את יכולתם לניהול עצמי של הלמידה.

איכותי: "יגעת ומצאת, תאמין" בית החינוך מצטיין ביחס מכבד והוגן כלפי כל הבאים בשערי בית הספר. הגמישות הניהולית של צוות ההנהלה מאפשרת הטמעת שינויים בהתאם לצרכים השונים כמו בתקופה המאתגרת של תשפ"א. שינויים כגון: כתיבת "תעודה אחרת" המבוססת על הערכה מעצבת, הוראה מרחוק הנפתחת כל בוקר לפני התפילה בשיח רגשי "בוקר טוב אסף מימון" ומתן "אוזן קשבת" ושמירה שיח רצוף עם ההורים.