עבור לתוכן

מודל פמ"ע: עכשיו מיישמים

(כי אנחנו כבר בעתיד!)

ג'ירף
גרפיקה

המודל

פדגוגיה מוטת עתיד – פמ"ע – רואה את מטרת החינוך, כפיתוח היכולת של הלומד להיות אדם פעלן המעצב לאורך חייו את השלומות האישית שלו ושל החברה בכל ממדי החיים, הכוללים: תעסוקה, הכנסה, דיור, איזון עבודה-פנאי, ביטחון אישי, שביעות רצון מהחיים, בריאות, מעורבות אזרחית, סביבה, חינוך וקהילה.

כדי לדעת לנהל שלומות, על הלומדים לפתח כשירויות: תמהיל של ידע, מיומנויות וערכים.  ידע יכול להיות תחומי, בין-תחומי, אפיסטמי ותהליכי, מיומנויות יכולות להיות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות, וערכים יכולים להיות אישיים, חברתיים, תרבותיים ואוניברסליים. פיתוח אפקטיבי ויעיל של הכשירויות הללו אצל הלומדים מצריך את ארגוני החינוך ליישם שישה עקרונות פעולה, ובכללם, פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי. עקרונות אלו הם כלליים וגלובליים, ניתנים ליישום בדרכים חדשות ומשתנות המתייחסות לאתגרים ולהזדמנויות שהמגמות העתידיות מייצרות, ומשלימים זה את זה ליצירת השפעה אינטגרטיבית על פרקטיקות התנהלות החינוך בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי.

שלוש ג׳ירפות

והיישום…

בשנה"ל תשע"ט השתתפו 42 מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ בתכנית ״מסלולי ההרצה" של יחידת פדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ, ניסויים ויוזמות. אנשי החינוך השתתפו לאורך השנה בלמידה אקדמית וסדנאות התנסות בנושא יישום פדגוגיה מוטת עתיד. ביוני 2019 הציגו בפני קהל ושופטים את המיזם שלהם. אירוע זה סיכם שנה שלמה של פיתוח יוזמות ופרקטיקות מגוונות, מדויקות, חדשניות ומוטות עתיד. באירוע נבחרו שישה זוכים – יוזמה אחת בכל קטגוריה של ששת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד, וכן שישה זוכים נוספים שיוזמתם הביאה לידי ביטוי באופן ישיר את עקרון התמורתיות ותפישת המוסד כולו שכזה. התוצרים מובאים כאן, לשימושכם.