עבור לתוכן

אזורי בחירה מבוקרת

איך עושים את זה?

שלט עם חצים בכיוונים מנוגדים

בחירת הורים מבוקרת ואוריינטציה בית ספרית הן שני המרכיבים שיאפשרו לחינוך הציבורי להשתפר, להתאים את עצמו לרצונות הציבור, להיראות ולהישמע. בחירת הורים היא קריטית, כי פעמים רבות היא קשורה לחוסר שביעות רצון של הורים מבית הספר, ויחס זה משליך גם על תפיסתם את מערכת החינוך כולה. ניסוי ”אזורי בחירה מבוקרת – מרחבי חינוך“ הוא הצעה לרשויות המקומיות להוביל מהלך אסטרטגי מערכתי, המשלב בין שיפור רמת השירות החינוכי המוצע ביישוב והגברת חופש הבחירה של התלמידים והוריהם – מבלי לקפח את העיקרון של שוויון ההזדמנויות בחינוך ומבלי ליצור הפרדה חברתית. המטרה היא לייצר להורים אפשריות בחירה מספקות שימנעו מהם צורך להקים בתי ספר נוסף על מערכת החינוך המוכרת והרשמית.

המודל המוצע מבוסס על שני מרכיבים:

 1. חלוקת היישוב למרחבי חינוך, שבהם למוסדות החינוך יש אוריינטציה ייחודית, והתלמידים המתגוררים בהם יכולים לבחור את המוסד החינוכי המתאים לצורכיהם.
 2. הקמת מנהלת בחירה מבוקרת בשיתוף כלל המעורבים בחינוך ביישוב, שתהיה אחראית לשיבוץ מושכל של הלומדים לפי מנגנון מוסכם ושקוף.

מהי המנהלת?

הגוף האמון על מימוש החזון של מרחב החינוך ועל הוצאתו לפועל. המנהלת פועלת על-פי מתווה שנתי קבוע מראש, במבנה פורומים שונים ובשיתוף צוותי עבודה המסייעים לעבודה ולהתקדמות.

למנהלת שני תפקידים עיקריים:

 1. הסדרת מרחב החינוך, תהליך הבחירה במרחב והמשמעויות התפעוליות והערכיות הנגזרות ממנו.
 2. סיוע בפיתוח ההיצע החינוכי ובמיקוד ובחידוד הצעות הערך ומרכיבי הייחודיות הבית ספריות. 

הסדרת מרחב החינוך

מטרת המנהלת היא פיתוח מודל בחירה מבוקרת בין בתי ספר שונים במהותם אך זהים באיכותם; מודל השומר על רמת אינטגרציה חברתית ועל שוויון הזדמנויות – אך בד בבד מאפשר להורים לבחור את המענה החינוכי על-פי תפיסת עולמם ולאור הצרכים המתאימים לילדיהם. מודל הבחירה יגובש לאחר בירור צרכים מקיף ויעניק לבוחרים מידע אמין וממוקד על אפשרויות הבחירה, קרי – בתי הספר.

חידוד מרכיבי הייחודיות בבית הספר

הייחודיות היא אמצעי ליצירת הובלה בכל ממדי העשייה בבית הספר. היא אמצעי להגשמה של חזון מרחב החינוך ולא מטרה בפני עצמה. בהיותה גורם מעצים בית ספרי, הייחודיות היא הצעת הערך של בית הספר לקהילה:  באמצעותה מסמן ומסביר בית הספר לקהילה, למורים להורים ולתלמידים, את התכנים שלו, הפעילות הלימודית, התוצרים והמטרות – כדי להעניק משמעות לבחירתם.

מי במנהלת?

המהלך מתקיים באחריות הרשות המקומית. מנהלת האזור תמונה על ידי רשות החינוך המקומית, וחבריה יהיו:

 • מנהל מחלקת חינוך – יושב ראש המנהלת
 • נציגים ממחלקת החינוך של גילאי החינוך השונים
 • גזבר
 • נציג או נציגים של משרד החינוך שימונו על ידי מנהל המחוז
 • נציגי הפיקוח הרלוונטיים של משרד החינוך
 • אם צריך, המנהלת תיעזר ביועץ מקצועי שאינו עובד רשות החינוך המקומית.

אתגרי המנהלת

 • להוביל את גיבוש מרחב החינוך מתוך חזון חינוכי ברור
 • להתוות אסטרטגיה חינוכית-עירונית המושתתת על צורכי הקהילה
 • לייצר קואליציה של סמכות, כוח והשפעה, שתאפשר לקבל הכרעות לא פשוטות לאורך הדרך ולהוביל את התהליך חרף התנגדויות למען פיתוח פדגוגיה איכותית במרחב החינוך
 • לפעול ולהגיע לתוצרים נראים בשטח תוך זמן קצר.