עבור לתוכן

על אזורי רישום, בתי ספר ייחודיים ומרחבים חינוכיים

416 מילים על דו"ח ויינשטיין

school bus צעצוע
גרפיקה

דו"ח וינשטיין נכתב ב- 2001 לבקשת מנכ"לית משרד החינוך דאז רונית תירוש לבדוק את היערכות משרד החינוך לעיסוק בשתי תופעות: "האחת, הורים רבים מנסים להפנות ילדיהם לבתי ספר שאינם באזור הרישום הרשמי שלהם. השנייה, מגיעות פניות רבות לפתיחתם של מוסדות חינוך ייחודיים, במסגרת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי".

הדו"ח מציג הצעות לניסוי חינוכי במרחבי חינוך שבהם יוכלו להשתלב בטבעיות כל סוגי בתי הספר – בתי ספר הרגילים שיש להשביחם ובתי ספר ייחודיים, אזוריים ועל-אזוריים. ב- 2003 הוקמה הועדה לבי"ס ייחודיים על אזוריים ומרחבי חינוך, כיישום של המלצות הדוח.

רקע

ביותר ויותר מקומות בארץ, כמו גם בעולם, עקב אי-שביעות רצון של הורים ושל ילדים ממערכות החינוך במקומותיהם, הורים בוחרים שילדיהם ילמדו בבתי ספר הנמצאים באזורי רישום אחרים מהאזורים שהקצו להם הרשויות, ויותר ויותר הורים מגישים בקשות העברה או יוזמים הקמת בתי ספר חדשים, ייחודיים או על-אזוריים בעבור ילדיהם, על פי רוב סביב רעיונות חינוכיים מיוחדים. התוצאה היא בלבול ארגוני במערכת, אבל עוד יותר מכך – הרס הסולידריות החברתית והעמקת אי השיוויון החברתי, מכיוון שחיפוש "דרך אחרת" בחינוך מאפיינת את בני המעמד הבינוני ומעלה.

פתרון

הניסיון בעולם ובישראל מראה כי אפשר להציע מודלים חינוכיים שונים שיענו, ולו מענה חלקי, על ציפיות האזרחים ובה בעת ישמרו על ערכי היסוד של החברה ושל הקהילה. הקמת מרחבי חינוך יכול להיות מודל כזה.

הוועדה המליצה, אם כך, על הפעלת ניסוי של בניית מרחבי חינוך ברשות אחת או בשותפות של מספר רשויות, בעלי "אני מאמין" המשקף את החזון המשותף של תושבי המרחב. לפי חזון זה מתנהלים חייהם כבתי ספר וכקהילות חינוך שיש להם משנה חינוכית דומה המלכדת אותם לשתף פעולה. במרחבי החינוך שייבחרו יפותחו מודלים חינוכיים משותפים לכל המערכת ההולמים את צרכי ומאפייני האוכלוסייה,  ותומכים בקידום השייכות הקהילתית.

המלצות נוספות

השבחת כל המערכת על ידי בתי ספר בעלי אוטונומיה חינוכית באזורם

בתי הספר יעבדו על פי מתכונת של בתי ספר אוטונומיים המציעים תכניות לימודים מגוונות וייחודיות ואשר מעודדים יזמות ואפשרויות בחירה בתוך בתי הספר. בתי הספר יהיו איכותיים ובעלי הגדרה של "אני מאמין בית ספרי", עם תכניות לימודים הנגזרות ממנו, תכנית לימודים ההולמת את התכנית הרגילה של המערכת אך גם תוך פיתוח תכנית לימודים שונה. למשל, בית ספר בעל אוריינטציה מסורתית, מדעית, אמנותית או דרכי הוראה מיוחדות. השוני הזה יהיה הסיבה שבשלה הורים יבחרו לרשום את ילדיהם לאותו בית ספר.

שילוב מבוקר של בתי ספר ייחודיים על-אזוריים, ותיקים וחדשים

במערכת מטרת השילוב המבוקר כפולה: לוודא שבתי ספר ייחודיים על-אזוריים יחויבו בעמידה בתנאי סף של מערכת החינוך ובה בעת לאפשר להם להתפתח בכיוונים חינוכיים המיוחדים להם תוך שמירה על זכויות הפרט והקבוצות לבחור חינוך לילדיהם על פי ערכיהם ותוך שמירה על הכללים והחוקים של החינוך הממלכתי.