מהלך מרחבי חינוך

פיתוח וניהול מרחב חינוכי שיתופי

נקודת ה-START של המסלול-משילות משולבת

מהות המהלך של מרחבי חינוך הוא הליך רגולטורי שיתופי לחיזוק החינוך הציבורי וזאת באמצעות פיתוח מרחב חינוך יישובי שבו ישנה אפשרות בחירה בין מוסדות חינוך, תוך שמירה על עקרונות החינוך הציבורים וניעות חברתית בפרט לאוכלוסיות מוחלשות.
הליך זה מגיע כתוצאה מהחלטת ממשלה מספר 1953 מיום 11.07.2010 להזמין רשויות וערים להשתתף במהלך להרחבת אזורי הרישום ויישום בחירה מבוקרת, וזאת על מנת להתמודד עם שתי תופעות המתרחשות במערכת החינוך בארץ:

 1. הורים רבים מפנים את ילדיהם לבתי ספר שאינם באזור הרישום הרשמי שלהם
 2. הגעה של פניות רבות לפתיחה של מוסדות חינוך ייחודיים במסגרת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי.

הטמעת המהלך עוזרת לרשות להרחיב את אופן המשילות השיתופי בכל הליך רגולטורי, בכל תחום שהרשות מבקשת לקדם ולהפעיל.

מטרת המסלול

יחידת מרחבי חינוך עוסקת בפדגוגיה של המרחב הרשותי– בפרספקטיבה הרשותית של מערכת החינוך.
מהות המהלך של מרחבי חינוך הוא הליך רגולטורי שיתופי לחיזוק החינוך הציבורי.

הליך זה מתבטא בשלושה צירים מרכזים:

 1. פתיחת אזורי הרישום ברשויות מקומיות
 2. הרחבת אפשרות הבחירה להורים באופן מבוקר
 3. יצירת מגוון פדגוגי במרחב החינוכי.

 

משילות משולבת במרחבי חינוך מתאפיינת במנגנונים סדורים וקבועים המאפשרים לה לייצר הליכים הוגנים, שקופים, מהימנים וקלים להבנה.

דבר זה מאפשר ומייצר בקרב מקבלי ההחלטות אמון אשר מוביל ישירות ליישום מדיניות.
הטמעת המהלך עוזרת לרשות הרחיב את אופן המשילות השיתופי בכל הליך רגולטורי, בכל תחום שהרשות מבקשת לקדם ולהפעיל. 

תכנית זו יצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה מיולי 2010, ביוזמת הנהלת משרד החינוך.
התכנית מיושמת כיום במעלה מ- 60 רשויות ובכ- 900 בתי ספר.

תפיסת הפעלת המסלול: עדכון אפיון תכנון

תפיסת ההפעלה החדשה לפיתוח מרחב חינוכי-רשותי, מורכבת משלושה "צמתים" ראשיים (מהלכים):
 1. עדכון
 2. אפיון
 3. תכנון דרכי יישום

 

ומשני נתיבים מקבילים המגיעים לאותו היעד:
 1. פיתוח מרחב חינוכי רשותי
 2. פיתוח מגוון זהויות ארגוניות בהלימה למציאות המשתנה

 

להלן טבלה המפרטת את ההגדרות והפעילויות בהתאמה למבנה שהוצג:

הצמתים (המהלכים) נתיב רשותי נתיב בית ספרי
עדכון תפקידי מובילי המנהלת מטעם מהלך מרחבי חינוך בשלב זה:

 1. * להתעדכן, להכיר ולהתמצא בהמשגות חדשות בהקשרים של הליך רגולטורי שיתופי וודוגמאות היכולות להסביר את התמורות שחלו ומשפיעות על המנהלת.
 2. להכיר למנהלת את אותן המשגות רלוונטיות לצורך הרחבה/ערעור של פרדיגמות קיימות שיאפשרו לפתח מרחב חינוכי עדכני שניתן לפתח באמצעות ההליך הרגולטורי השיתופי.
 3. לחבר בין הזהות החינוכית הרשותית לבין המציאות הרגולטורית ולבחון יחד את מידת הרלוונטיות של הזהות, העקרונות והמהלכים במנהלת לפיתוח המרחב החינוכי.
 4. לזהות אתגרים והזדמנויות מרכזיים במנהלת לאור עדכון התפיסה.
 1. עדכון תפיסה כפולפנימי, באמצעות חשיפה להמשגה חדשה המתארת את השתנות המציאות ומאפשרת הסתכלות מזווית רחבה על ההשפעות החינוכיות הפוטנציאליות.
 2. עדכון חיצוני הכולל אינטראקציות מגוונות לשם המשך העמקה והרחבה של ההמשגות החדשות.
אפיון אפיון מנהלת – שלב זה כולל כלי עבודה שיסייעו לאפיין את תהליכי העבודה במנהלת בשלבים שונים כבסיס לבחירת כיווני פעולה לפיתוח מרחבים חינוכיים.

כלים לשלב האפיון

 נועד לסייע לצוותים לדעת באיזו מידה הארגון החינוכי בשל לתת מענים ייחודיים למציאות המשתנה בהיבטים הארגוניים והפדגוגיים ועד כמה הפעולות של הארגון חסינות בפני תמורות מסוגים שונים.

כלים לשלב האיפיון הארגוני

תכנון דרכי יישום שלב זה כולל כלים שיסייעו בתכנון תכנית העבודה בפיתוח המרחב החינוכי.

מהלכים אלו מהווים עוגנים למהלך מרחבי חינוך במציאות רגולטורית וחינוכית המשתנה בקצב מהיר.

כלים לתכנון יישומי:

מעגל התכנון ותכנון משימות המנהלת

בחירת כלים תכנוניים שיקדמו את ההיבטים המעשיים של פיתוח הזהות הארגונית.
היבטים אלה כוללים רכיבים ארגוניים ו/או פדגוגיים שיביאו לידי ביטוי תכנית עבודה ממוקדת להטמעה והרחבת מעגלי העשייה להיבטים שנבחרו לאור עדכון התפיסה והאפיון הארגוני.

מנגנונים ומהלכי המסלול

עקרונות המסלול: בחירה, שותפות והוגנות