תפיסת שינוי עדכון -אפיון- תכנון

המסגרת התפיסתית

עדכון-אפיון-תכנון  פותחה במסגרת תכנית מרחבי חינוך של מערך מו"פ, ניסויים ויוזמות. מטרתה של המסגרת התפיסתית לסייע  בפיתוח מענים ארגוניים שמקדמים התאמה למציאות המשתנה.

המסגרת התפישתית מאפשרת:

  1. בחינת ההתאמה בין המציאות החיצונית הדינאמית וה- D.N.A הארגוני
  2. תכנון מהלכים שמקדמים את המענה למציאות המשתנה תוך הלימה ל D.N.A הארגוני.
  3. פיתוח שפה ארגונית הוליסטית לכלל המהלכים השיתופיים ,והריגולטוריים המתקיימים בארגון.

מסגרת תפיסתית זו רלוונטית לארגונים חינוכיים בכלל ,וניתן ליישמה ברמת הרשות וברמת בתי הספר. מסגרת זו ממפה את המהלכים הקיימים כבר בבתי הספר וברשויות, ועל בסיסם מפתחת ומבססת את תוכנית העבודה המתאימה והנכונה ביותר עבורם.

התפישה מורכבת משלושה שלבים:

  1. עדכון תפיסה – עדכון של שינויים המתחוללים במציאות ומשפיעים על החינוך
  2. אפיון ארגוני –  אפיון כלים הלקוחים מתוך חקר עתידים וחשיבה מערכתית
  3. תכנון דרכי יישום – תכנון ויישום של היבטים ארגוניים ופדגוגיים בהלימה לזהות הארגונית.

המתודולוגיות להפעלת התפיסה:

מתודולוגיית "מחמש יוצא אחד"

מתודולוגית זו פותחה במרחבי חינוך לליווי תהליך פיתוח זהות ארגונית/פדגוגית ייחודית של בתי ספר ורשויות.

המתודולוגיה מאגדת את כלל רכיבי הזהות והמשנה החינוכית הבאה לידי ביטוי בכל נדבכי העשייה הבית-ספרית והרשותית לתבנית מרכזת המציגה את אלו באופן מילולי וגרפי.

 

 

 

המתודולוגיה מורכבת משלושה רכיבים:

  1. מהלכי פעולה המהווים ביטוי של התפישה החינוכית: פיתוח/או ניסוח של חמישה מהלכי הפעולה המרכזיים של בית הספר או הרשות  (דרכי הוראה, סביבה חינוכית, שגרות וסדירויות וכו' )המהווים ביטוי לאופן בו מיושמת התפישה החינוכית.
  2. עקרונות פעולה מרכזיים המהווים ביטוי של התפישה החינוכית ועומדים בבסיס מהלכי הפעולה שמוצגים בשלב 1: המשגה של שלושה עקרונות כאלו.
  3. תפישה חינוכית: ניסוח מתומצת וכולל של התפישה החינוכית האחת – בית ספרית/רשותית.

 

מתודולוגיית 'בר ניהול'

בר ניהול פותח כמתודולוגיית התמודדות עם חוסר הוודאות והמורכבויות שבניהול מערכת חינוך ציבורית עבור דילמות, מתחים וקונפליקטים בחינוך שאינם ברי פתרון ולא מקבלים מענה בעידן של מציאות משתנה וחוסר הוודאות. למתחים ודילמות ברי הניהול פותחו כלים ומתודות מעולמות של חשיבת עתיד, חדשנות וחקר עתידים.

מתחים, דילומות והכלים להתמודדות: