1. פיתוח מודל בחירה

מיקומך במסלול:רשויות- פיתוח מודל הבחירה

פיתוח מודל בחירה רשותי

מודל הבחירה מייצג את האופן שבו רשות פותחת את הבחירה באופן מבוקר לתושביה. הבחירה המבוקרת נועדה להתמודד עם שתי סוגיות:

 1. הראשונה עומדת בבסיס התכנית והיא שוויון הזדמנויות.
 2. השנייה, חשובה לא פחות, היא שמירה על בתי הספר וויסות מספרי התלמידים.

הבחירה המבוקרת צריכה להביא בחשבון את השיקולים הבאים:

 1. המאפיינים הגיאוגרפיים והדמוגרפיים הייחודיים ליישוב
 2. שמירה על שוויון הזדמנויות
 3. שמירה על מארג בתי הספר באמצעות  וויסות מספרי התלמידים
 4. שיתוף כל בעלי העניין הרלוונטיים שיושפעו ממודל הבחירה

מנגנוני תמיכה ליישום מודל הבחירה המבוקרת

מנגנון הוויסות הינו חלק ממודל הבחירה ויופעל כאשר לא מתקיים איזון, ובתי ספר יהיו בעודף/חוסר בתלמידים לאחר שיבוץ התלמידים עפ"י הבחירה הראשונה של ההורים.

הקרטריונים לוויסות בין בתי הספר:

 • שיקולים מערכתיים
 •  עדיפות הורים – בזמן תקופת הרישום
 •  במקרה של עודף רישום תיערך הגרלה בנוכחות היועצת המשפטית של המועצה או עו"ד העובד/ת מטעמה.

יישום מודל בחירה ברשות מחייב הסכמות התנהגותיות על האופן בו מתנהל מרחב הבחירה הרשותי.

יש לגבש הסכמות הנוגעות לניהול מרחב הבחירה באופן שמקיים כללי הוגנות, שיוויון הזדמנויות, שקיפות ואתיקה .

לשם כך, נבנות הסכמות במסגרת פיתוח המרחב החינוכי השיתופי וגיבוש התפישה החינוכית. גיבוש קוד אתי נעשה בהובלת הרשות עם הפיקוח , מנהלי בתי ספר ושותפים רלוונטים נוספים במסגרת פורום מנהלים.

הסכמות אלו מהוות את המצפן החינוכי שלאורו מוטמעים המהלכים החינוכיים ברשות ונעשה עדכון שלהן כל שנה מחדש במסגרת פורום המנהלים והשותפים הנוספים.

דוגמאות להתנהלות במרחב בחירה רשותי:

כפר סבא, כרמיאל, חוף כרמל

הנגשת המרחב החינוכי השיתופי לבחירת הורים מבוקרת נעשה בעזרת שלוש רמות של תהליכי שיתוף ציבור:

 • חילופי מידע: מסירת מידע לציבור ובקשה ללמוד מהמידע, מהידע ומהניסיון שיש ברשות הציבור. ברמת שיתוף זו, יוצאת אל הקהילה חוברת רישום למרחב החינוכי שפותח או מתפתח ברשויות. חוברות הרישום המחולקות להורי הילדים העולים לכיתות א' ולכיתות ז' מהוות חלק ממודל יישומי של הנגשת מידע הנבנית על ידי המנהלת ומותאמת לכל רשות והצרכים שלה. החוברות מנגישות להורים את הליך הרישום, את מנגנוני הוויסות ואת התמונה החינוכית היישובית ומציגה את הזהות של כל בית ספר והמהלכים החינוכיים הייחודיים לכל בית ספר, על מנת לסייע בתהליך הבחירה של ההורים.
 • היוועצות: הקשבה לעמדות ורעיונות של הציבור או ניהול שיחה עם הציבור סביב החלטה קונקרטית. ברמת שיתוף זו מתקיים דיאלוג דו -כיווני, כגון גיבוש ויישום של הקוד האתי כפי שהוא מפורט למעלה. כמו כן,ברמת שיתוף זו,מתבצע דיאלוג בפורום המנהלים, הקשור להתנהלות ב"ימים הפתוחים" בבתי הספר לקראת הרישום לכיתה א' ולכיתה ז', ולקיום "בימת שיתוף" שבו מוצגים הזהויות הייחודיות של כל בתי הספר ברשות לשותפים הרלוונטיים.
 •  תהליך שיתוף: דיאלוג ממושך במסגרתו המידע והשיקולים מונחים על השולחן ונציגים מהציבור והגורם המשתף דנים בהחלטה על כל היבטיה, באופן פתוח. ברמת שיתוף זו מתבצע דיאלוג דו-כיווני תוך חתירה להסכמה רחבה כגון התהליכים הנעשים במסגרת מנהלת ריגולטורית שיתופית לקבלת החלטות-ראו פרוט בלשונית "רשויות" סעיף 2.2 
הנגשת מידע ושיתוף ציבור הינם חלק משמעותי בתהליך מרחבי חינוך, מתוך רצון לרתום את הקהילה ואת בעלי התפקידים השונים הקיימים במרחב החינוכי הרשותי, למעורבים ולשותפים למהלך והטמעתו. ערוצי ההנגשה הקיימים במהלך מגוונים, ונבנים בכל רשות בהתאמה לצרכים ולמאפיינים הרשותיים. המטרה העיקרית היא, להנגיש את מודל הבחירה שגובש ברשות לכלל הציבור ובפרט לציבור ההורים שהבחירה רלוונטית עבורו.

דוגמאות להנגשת המרחב החינוכי באמצעות חוברות הרישום:
 נהריה, כפר סבא, מעאר, צפת, חוף כרמל

הכירו גם את נתיב הפיתוח המקביל עבור בתי ספר