פתית שלג

חקר השלכות ומשמעויות עתיד מקצועי אישי אפשרי

לפני שנתחיל

עולם העבודה האמיתי | האם הילדים שלנו יהיו מוכנים אליו?

קרדיט: What School Can Do

הקלטת חדר ״חשיבת עתיד אישי״ במפגש ההשקה

רקע מחקרי על חשיבת עתיד אישי

חשיבת עתיד אישי נכללת בתחום של חשיבת עתיד ואולם לחשיבת עתיד אישי ייחוד המצדיק התייחסות נפרדת אליה. חשיבת עתיד נבדלת מחשיבת עתיד כללי הן ברוחב אופקי ההתייחסות לעתיד והן במידת ההשפעה של החוקר.ת על העתיד, שני גורמים המצויים לרוב ביחס הפוך זה לזה.

בעת חשיבת עתיד כללי, חוקר העתידים עשוי לזהות את עצמו בתוך תרחישי העתיד השונים הנחקרים, בין אם גלובליים, לאומיים או קהילתיים/ארגוניים, אך יכולת ההשפעה האישית שלו כאינדיבידואל על התממשותם של התרחישים הללו היא זניחה. מטרת חקר עתידים כללי היא לפתח מוכנות, מודעות לעתיד ותכנון תוכניות קצרות וארוכות טווח, לכשתרחישים שונים יתממשו.

לא כך הדבר בחשיבת עתיד אישי. בעת קיום חשיבת עתיד אישי, חוקר העתידים מנתח את תרחישי חייו העתידיים והוא בעל יכולת השפעה משמעותית על התממשותם ועל עצם היתכנותם. חוקר העתיד האישי מעצב את עתידו הרצוי, מנתח את הדרכים והמכשולים בדרך לעתיד זה ומתכנן תוכניות מעשיות להגיע ליעדיו. על כן, אף שחשיבת עתיד כללי וחשיבת עתיד אישי עושות שימוש הן בתרחישים והן בחשיבה אסטרטגית, חשיבת עתיד אישי נוטה יותר למיומנויות של תכנון אסטרטגי, בעוד חשיבת עתיד כללי נוטה יותר למיומנויות של תרחוש וחיזוי.

חשיבת עתיד כללי עשויה להתאפיין בחשיבה לטווחי זמן רחוקים (לרוב טווחי זמן בינוניים וארוכים), וכן בתרחישים אשר נחווים במבט ראשון כפנטסטיים (תחבורה אוטונומית סטנדרטית, הארכת תוחלת חיים אנושית, בינה מלאכותית תבונית, ישוב קבע בחלל וכד').

להבדיל, חשיבת עתיד אישי לרוב מכוונת לשלב הבא בחיים, לטווחי זמן קרובים יותר, לרוב בטווח של עשור קדימה (טווחי זמן מיידי וקצר), והיא פחות פרועה בתרחישיה ויותר מעשית (תכנון תעסוקתי, תכנון משפחתי, תכנון מגורים וכד').

פדגוגיה של חשיבת עתיד אישי שמה את סיפור חייהם של התלמידים חוקרי העתידים במרכז מחקרם: עתיד אישי מתייחס לפרקי החיים למן הקרובים לחיי הלומדים כגון באיזו מגמה יבחרו, האם יצאו לשנת שירות או לעתודה אקדמית? באיזו יחידה יעדיפו לשרת בצבא? באילו מקצועות יעסקו והיכן ירכשו את ההשכלה העל-יסודית שלהם? מתי יקימו משפחה ומה יהיה גודלה? היכן יקבעו את מקום מגוריהם?

תכנון מושכל של דרכנו מההווה לתרחיש עתיד מסוים מצריך לחקור את המגמות והאירועים המובילים אליו ולשקול אילו בחירות יוכלו לקדם את הדרך עד אליו. בחירות אלו יהיו הבסיס לתוכנית פעולה שמטרתה להטיב עמנו.

לדוגמה, תלמידה יכולה במהלך חקר עתידים אישי המתמקד בתעסוקה לעצב עתיד רצוי של הפיכתה לאסטרונאוטית ישראלית ואז למקם עתיד זה במרחב התרחישים, לחקור את התכנותו, את מרחקו מן ההווה ואת המגמות המובילות אליו, ועל סמך מחקר זה לתכנן את הצעדים המעשיים הנדרשים על מנת להתקדם לעבר תרחיש זה.

יש לצפות שהמפגש האישי של תלמידות ותלמידים עם העתיד האישי שלהם עשוי לעורר עניין וחיבור רגשי.

השיח והחשיבה על עתידים אפשריים מלמדים על תחומי העניין והמוטיבציה כמו גם על תפיסות הערך והדימוי העצמי. לכן חשוב :

  • שנזמין פתיחות למגוון אפשרויות
  • שנעודד הקשבה ללא ביקורת או שיפוטיות
  • שנקצה זמן לחשיבה אישית

שאלות המחקר

באיזה אופן כדאי לשלב פדגוגיה של חשיבת עתיד אישי בקרב תלמידים ותלמידות במערכת החינוך? 

כיצד נוכל לעשות זאת באופן משמעותי, לאור השינויים הצפויים בעולם התעסוקה העתידי?

התנסויות בחשיבת עתיד אישי | פתית שלג מקצועי

פתית שלג מקצועי הוא כלי לחקירת עתיד מקצועי אפשרי, מתוך קבוצה נבחרת של מקצועות שיש לתלמיד.ה נטייה אליהם. הכלי ממקד את חוקר.ת העתיד האישי בהיבטים שונים של חיים מקצועיים שכאלה, אשר לא בהכרח נוגעים ישירות למקצוע, אך יכולים להשפיע על הבחירה בו כחזון מקצועי: השפעה על המשפחה, על הבריאות, על המצב הכלכלי וכד'

בחירת נטיית לב מקצועית

על כל אדם לבחור רשימה קצרה (3-5) מקצועות אשר עשויים להוות בחירתו/ה המקצועית. לרוב בחירה זו נעשית לאחר תהליך חשיפה וחקר סביבתי מקיף של אפשרויות התעסוקה, מקצועות מתהווים ועתידיים.

את פתית השלג המקצועי אפשר להכין בחדר המורים, בכיתה, עם קבוצה קטנה של תלמידים או בכל הרכב אחר.

א. פתיחה (10 דקות)

    לכל אחד ואחת מאתנו נטיית לב מקצועית (לפעמים מילדות).

  •  הנכם מוזמנים לבחור מתוך רשימה או באופן עצמאי 5-3 מקצועות אשר עשויים להיות הבחירה העתידית שלכם.
  • רשמו במרכז פתית השלג המקצועי עתיד מקצועי אפשרי שתרצו לחקור. 
  • דמיינו את חייכם/ן כעוסקים/ות במקצוע המתואר. רשמו בקצרה לצד כל עיגול תכלת כיצד ייראו חייכם/ן.

ב. עבודה עצמית (15 דקות)

מזמינים את המשתתפים/ות למלא 5-3 פתיתי שלג מקצועיים, כל אחד למקצוע אחד אשר עשוי להיבחר על ידם. 

ג. שיתוף הכלים בזוגות/שלשות/מליאה (20 דקות)

 לאחר שהשלימו את מילוי פתיתי השלג, מבקשים מהמשתתפים/ות לשתף בעקבות הגיליונות שמילאו:

  •  לתעדף על סמך המידע המוצג בהם את מידת הרצון שלהם/ן לממש כל תרחיש
  •  לציין האם יש תרחישים מקצועיים שהחליטו לפסול בעקבות שימוש בכלי זה ומאילו סיבות
  •  לציין משהו חדש שלמדו על עצמם או על חבריהם בעקבות ההתנסות.