מבחנים עם אינטרנט פתוח | יחידה 1 - פתיחה

הצגת הניסוי, סיפור המעשה, רציונאל הערכה תחילה, ממצאי המחקר והצגה של מחוון לפיתוח שאלות מא"פ