דו"ח משחוק בחינוך

משחוק הוא הכנסת רכיבים מעולם המשחקים, בתחומי פעילות ועולמות תוכן שאין להם אופי משחקי מובהק, במטרה לעורר הנעה לפעולה. הדו"ח עוסק במשחוק בחינוך: הגדרות, דרכי יישום, מגמות עתיד והמלצות.
/ ינואר, 2020

משחוק הוא הכנסת רכיבים מעולם המשחקים (כמו נקודות, פרסים ולוח הובלה), בתחומי פעילות ועולמות תוכן שאין להם אופי משחקי מובהק (כמו למשל תוכניות לימודים), במטרה לעורר הנעה לפעולה.

כניסת המשחוק לשדה החינוך פורסת מצע שלם של אפשרויות ללמידה, בתוך הכיתה ומחוצה לה, בדרכים מהנות ורלוונטיות ללומדים. לצד זאת, היא מעלה שאלות בדבר יעילות המשחוק עבור קהלי יעד שונים, ובדבר השינויים הנדרשים להטמעה שיטתית ומבוססת תיאוריה של משחוק בבתי הספר.

הדו"ח מגדיר את המונח משחוק ומפרט את מרכיביו; סוקר דוגמאות ליישום של משחוק בדגש על עולם החינוך; סוקר מגמות עתיד במשחוק; מציג המלצות ליישום דרך מודל "פדגוגיה מוטת עתיד", ואתגרים הניצבים לפתחה של מערכת החינוך בבואה ליישם את תפיסת משחוק בבתי הספר.