מדריך למנהל/ת הוגנות בחינוך בעולם משתנה

מסמך זה מציג מודל פעולה ליישום הוגנות בבתי ספר יסודיים. המודל פותח במעבדה משותפת של האגף לחינוך יסודי, אגף מו"פ, שפ"י וג'וינט אשלים, שבמסגרתה נערכה למידה משותפת לקידום הוגנות ויושמו התנסויות מגוונות בבתי ספר.
/ ינואר 2021

מסמך זה מציג מודל פעולה ליישום הוגנות בבתי ספר יסודיים. המודל פותח במעבדה משותפת של האגף לחינוך יסודי, אגף מו"פ, שפ"י וג'וינט אשלים, שבמסגרתה נערכה למידה משותפת לקידום הוגנות ויושמו התנסויות מגוונות בבתי ספר.

המסמך כולל :
תפיסה ליישום הוגנות בבית הספר ורקע התיאורטי שתומך בה, שמוכללים למודל שלם.

פרקטיקות לקידום הוגנות – שיושמו בבתי הספר שהשתתפו במעבדה ופרקטיקות נוספות, המאפשרות לבסס את המיומנויות והערכים שעומדים בבסיס המודל.

מחקר – שאלונים ונתונים שנאספו במסגרת המעבדה, שמאפשרים לתקף מחקרית את המודל.
במסמך מובא הסבר כיצד יכולים צוותי בתי ספר שמשמשים בשאלונים, להפיק תובנות ולכוון את העשייה הבית ספרית לקידום הוגנות.

למידה מרחוק – הצגת תובנות מהתנסויות בהוגנות וההשפעות שלהן על התנהלות הלמידה מרחוק בזמן משבר הקורונה.

מדריך למנהל/ת הוגנות בחינוך בעולם משתנה

/ ינואר 2021