מודל פדגוגיה מוטת עתיד 4.0

פדגוגיה מוטת עתיד 4.0 היא מסגרת תפיסתית ותהליכית לעיצוב עתיד חינוכי רצוי, המספק מענה לאתגרים ולהזדמנויות שמייצרת המציאות המורכבת והמשתנה.
ד"ר עופר מורגנשטרן
/ ינואר, 2022

מערכות חינוך מתמודדות עם מציאות מורכבת ומשתנה, שבה מתרחשות באופן מתמיד מגמות שינוי
המייצרות אתגרים והזדמנויות לחינוך.
פדגוגיה מוטת עתיד היא תפישה ותהליך פדגוגיים לעיצוב עתיד רצוי רלוונטי, המספק מענה לאתגרים
ולהזדמנויות שמייצרת המציאות המורכבת והמשתנה. תפישת פדגוגיה מוטת עתיד מתפתחת ומשתפרת במהלך השנים, התפתחות שבאה לידי ביטוי בפרסום המחודש של המהדורות, שהנוכחית שבהן היא הרביעית במספר.
במהדורה 0.4 עודכן המודל הגרפי של פדגוגיה מוטת עתיד, שולבו תוכני הלימוד של המדיניות
הפדגוגית הלאומית, הורחבו והועמקו מרכיבים שונים במודל, כגון מרכיב המציאות המשתנה, מרכיבי
השלומות והפעלנות, עקרונות הפרסונליות והתמורתיות, היבטי התשתיות הפיזיות והטכנולוגיות של
שדה הפעולה החינוכי, ופותח אתר ייעודי להנגשת המודל.
התפישה של פדגוגיה מוטת עתיד מיועדת לשרת מגוון רחב של סוגי משתמשים, במטה ובשטח,
שעוסקים בעיצוב עתידים חינוכיים רצויים.

מודל פדגוגיה מוטת עתיד 4.0

ד"ר עופר מורגנשטרן

/ ינואר, 2022