פרקטיקות להערכת תלמידים

מהם המושגים, התיאוריות, הגישות והכלים העיקריים לשימוש בהערכה, באופן שמקדם את הלמידה? מסמך זה מציע סקירה מקיפה בתחום הערכת התלמידים, ונועד לסייע למקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות הפדגוגית, מנהלים ומורים להבין את השיקולים המרכזיים והאפשרויות בתחום.
/ דצמבר 2018

מסמך זה מציג סקירה של המושגים, הגישות והכלים העיקריים בתחום הערכת התלמידים בכיתה או בבית הספר; מצביע על פרמטרים ושיקולים נדרשים בתכנון ובבחירת כלי הערכה התואמים את מטרות הלמידה; ומפרט את הפרקטיקות השכיחות בבתי הספר. המסמך נועד לסייע למקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות הפדגוגית, מנהלים ומורים להבין את השיקולים המרכזיים והאפשרויות בתחום.

המסמך מתמקד בפרקטיקות הערכה הנהוגות על ידי מורים, ולא עוסק באופן מפורש במבחנים סטנדרטיים ארציים כגון הבגרות והמיצ"ב. עם זאת, חלק ניכר מהעקרונות, מהגישות ומהשיקולים שמוצגים כאן יכולים לשמש בסיס גם לדיון ולחשיבה סביב מבחנים אלו.