עבור לתוכן

מרחבי חינוך – תפיסת הפעלת המסלול

כיתה מסודרת בשולחנות זוגיים עם כסאות ולוח

המסגרת התפיסתית

עדכון-אפיון-תכנון פותחה במסגרת תכנית מרחבי חינוך של מערך מו"פ, ניסויים ויוזמות. מטרתה של המסגרת התפיסתית לסייע בפיתוח מענים ארגוניים שמקדמים התאמה למציאות המשתנה.

המסגרת התפיסתית מאפשרת:

  1. בחינת ההתאמה בין המציאות החיצונית הדינאמית וה- D.N.A הארגוני
  2. תכנון מהלכים שמקדמים את המענה למציאות המשתנה תוך הלימה ל D.N.A הארגוני.
  3. פיתוח שפה ארגונית הוליסטית לכלל המהלכים השיתופיים ,והריגולטוריים המתקיימים בארגון.

מסגרת תפיסתית זו רלוונטית לארגונים חינוכיים בכלל ,וניתן ליישמה ברמת הרשות וברמת בתי הספר. מסגרת זו ממפה את המהלכים הקיימים כבר בבתי הספר וברשויות, ועל בסיסם מפתחת ומבססת את תוכנית העבודה המתאימה והנכונה ביותר עבורם.

התפיסה מורכבת משלושה שלבים:

  1. עדכון תפיסה – עדכון של שינויים המתחוללים במציאות ומשפיעים על החינוך
  2. אפיון ארגוני – אפיון כלים הלקוחים מתוך חקר עתידים וחשיבה מערכתית
  3. תכנון דרכי יישום – תכנון ויישום של היבטים ארגוניים ופדגוגיים בהלימה לזהות הארגונית.

פרוט תפיסת ההפעלה:

שלב העדכון

נתיב רשותי

תפקידי מובילי המנהלת מטעם מהלך מרחבי חינוך בשלב זה הוא להתעדכן, להכיר ולהתמצא בהמשגות חדשות בהקשרים של הליך רגולטורי שיתופי, ודוגמאות היכולות להסביר את התמורות שחלו ומשפיעות על המנהלת, ולהכיר לחברי המנהלת את אותן המשגות רלוונטיות לצורך הרחבה/ערעור של פרדיגמות קיימות שיאפשרו לפתח מרחב חינוכי עדכני.

נתיב בית ספרי

מתבצע עדכון תפיסה כפול– פנימי, באמצעות חשיפה להמשגה חדשה המתארת את השתנות המציאות ומאפשרת הסתכלות מזווית רחבה על ההשפעות החינוכיות הפוטנציאליות. עדכון חיצוני הכולל אינטראקציות מגוונות לשם המשך העמקה והרחבה של ההמשגות החדשות.

שלב האפיון 

נתיב רשותי

אפיון מנהלת – שלב זה כולל כלי עבודה שיסייעו לאפיין את תהליכי העבודה במנהלת בשלבים שונים כבסיס לבחירת כיווני פעולה לפיתוח מרחבים חינוכיים. כלים לשלב האפיון

נתיב בית ספרי

נועד לסייע לצוותים לדעת באיזו מידה הארגון החינוכי בשל לתת מענים ייחודיים למציאות המשתנה בהיבטים הארגוניים והפדגוגיים ועד כמה הפעולות של הארגון חסינות בפני תמורות מסוגים שונים. כלים לשלב האפיון הארגוני

תכנון יישומי

נתיב רשותי

שלב זה כולל כלים שיסייעו בתכנון תכנית העבודה בפיתוח המרחב החינוכי. מהלכים אלו מהווים עוגנים למהלך מרחבי חינוך במציאות רגולטורית וחינוכית המשתנה בקצב מהיר.

נתיב בית ספרי

בחירת כלים תכנוניים שיקדמו את ההיבטים המעשיים של פיתוח הזהות הארגונית. היבטים אלה כוללים רכיבים ארגוניים ו/או פדגוגיים שיביאו לידי ביטוי תכנית עבודה ממוקדת להטמעה והרחבת מעגלי העשייה להיבטים שנבחרו לאור עדכון התפיסה והאפיון הארגוני.