עבור לתוכן

מרחבי חינוך – מתודולוגיות

שתי ידיים משחקות אבן נייר ומספריים

מתודולוגיית "מחמש יוצא אחד" מתודולוגיית 531

מתודולוגית זו פותחה במרחבי חינוך לליווי תהליך פיתוח זהות ארגונית/פדגוגית ייחודית של בתי ספר ורשויות.

המתודולוגיה מאגדת את כלל רכיבי הזהות והמשנה החינוכית הבאה לידי ביטוי בכל נדבכי העשייה הבית-ספרית והרשותית לתבנית מרכזת המציגה את אלו באופן מילולי וגרפי.

המתודולוגיה מורכבת משלושה רכיבים:

  1. מהלכי פעולה המהווים ביטוי של התפישה החינוכית: פיתוח/או ניסוח של חמישה מהלכי הפעולה המרכזיים של בית הספר או הרשות  (דרכי הוראה, סביבה חינוכית, שגרות וסדירויות וכו' )המהווים ביטוי לאופן בו מיושמת התפישה החינוכית.
  2. עקרונות פעולה מרכזיים המהווים ביטוי של התפישה החינוכית ועומדים בבסיס מהלכי הפעולה שמוצגים בשלב 1: המשגה של שלושה עקרונות כאלו.
  3. תפישה חינוכית: ניסוח מתומצת וכולל של התפישה החינוכית האחת – בית ספרית/רשותית.
  • פיתוח של מודל ומנגנון בחירה – להרחבת אזורי הרישום
  • פיתוח זהות ייחודית – של בתי ספר ושל רשויות.
  • פיתוח מנגנונים לניהול שיתופי
    של מרחב חינוכי רשותי

אפשר להתחיל מכל שלב ולהמשיך ממנו לשלבים הבאים.

מתודולוגיית 'בר ניהול'

בר ניהול פותח כמתודולוגיית התמודדות עם חוסר הוודאות והמורכבויות שבניהול מערכת חינוך ציבורית עבור דילמות, מתחים וקונפליקטים בחינוך שאינם ברי פתרון ולא מקבלים מענה בעידן של מציאות משתנה וחוסר הוודאות. למתחים ודילמות ברי הניהול פותחו כלים ומתודות מעולמות של חשיבת עתיד, חדשנות וחקר עתידים.

מתחים, דילומות והכלים להתמודדות:

תפריט הדילמות

המתחים ברי הניהול

הכלים לברניהול

מתודולוגיית "כנסיור"

“כנסיור" פותחה כמתודולוגיה להתנהלות במרחב החינוכי השיתופי ברשות

פיתוח הזהות הייחודית בבתי הספר, מודלים חינוכיים ייחודיים וכלים לניהול השותפויות במרחב החינוכי רשותי מוצגים ללמידה והתנסות דרך סיורים.

ללמידת המודלים הייחודיים ותהליכי פיתוח הזהות החינוכית הייחודיים פותחו כלים ומתודות מעולמות  של חדשנות מערכתית ורגולציה שיתופית.

כנסיור ניהול שותפויות

תפיסה חינוכית למרחב רשותי

סוגיות בבניית מרחב חינוכי שיתופי

יוצאים לסיור