עבור לתוכן

מרחבי חינוך – מסלול רשותי

דרל המתפצלת לשתי דרכים באמצע יער ירוק

פיתוח מודל בחירה רשותי

מודל הבחירה מייצג את האופן שבו רשות פותחת את הבחירה לתושביה. הבחירה המבוקרת נועדה לתת מענה לשתי סוגיות:

 1. האחת עומדת בבסיס התכנית והיא שוויון הזדמנויות.
 2. השנייה, חשובה לא פחות, היא שמירה על בתי הספר וויסות מספרי התלמידים.

הבחירה המבוקרת צריכה להביא בחשבון את השיקולים הבאים:

 1. המאפיינים הגיאוגרפיים והדמוגרפיים הייחודיים ליישוב
 2. שמירה על שוויון הזדמנויות
 3. שמירה על מארג בתי הספר באמצעות וויסות מספרי התלמידים
 4. שיתוף כל בעלי העניין הרלוונטיים שיושפעו ממודל הבחירה

מנגנוני תמיכה ליישום מודל הבחירה המבוקרת

מנגנון הוויסות

מנגנון הוויסות הינו חלק ממודל הבחירה ויופעל כאשר לא מתקיים איזון, ובתי ספר יהיו בעודף/חוסר בתלמידים לאחר שיבוץ התלמידים עפ"י הבחירה הראשונה של ההורים.

הקרטריונים לוויסות בין בתי הספר:

 • שיקולים מערכתיים
 •  עדיפות הורים – בזמן תקופת הרישום
 • במקרה של עודף רישום תינתן עדיפות לפי: ביה"ס עוגן בביה"ס ייסודיים. אזור הרישום טרום אישור הוועדה, ושיוך בחט"ב , רובע/ ים שאושרו לפני הוועדה, תיעדוף אוכלוסיות מוחלשות (עד 30%) והגרלה בנוכחות היועצת המשפטית של המועצה או עו"ד העובד/ת מטעמה.

גיבוש קוד אתי

יישום מודל בחירה ברשות מחייב הסכמות התנהגותיות על האופן בו מתנהל מרחב הבחירה הרשותי.

יש לגבש הסכמות הנוגעות לניהול מרחב הבחירה באופן שמקיים כללי הוגנות, שיוויון הזדמנויות, שקיפות ואתיקה

לשם כך, נבנות הסכמות במסגרת פיתוח המרחב החינוכי השיתופי וגיבוש התפישה החינוכית. גיבוש קוד אתי נעשה בהובלת הרשות עם הפיקוח, מנהלי בתי ספר ושותפים רלוונטים נוספים במסגרת פורום מנהלים.

הסכמות אלו מהוות את המצפן החינוכי שלאורו מוטמעים המהלכים החינוכיים ברשות ונעשה עדכון שלהן כל שנה מחדש במסגרת פורום המנהלים והשותפים הנוספים.

שיתוף ציבור- גיבוש מודל רשותי להנגשת מידע

הנגשת המרחב החינוכי השיתופי לבחירת הורים מבוקרת נעשה בעזרת שלוש רמות של תהליכי שיתוף ציבור:

 • חילופי מידע: מסירת מידע לציבור ובקשה ללמוד מהמידע, מהידע ומהניסיון שיש ברשות הציבור. ברמת שיתוף זו, יוצאת אל הקהילה חוברת רישום למרחב החינוכי שפותח או מתפתח ברשויות. חוברות הרישום המחולקות להורי הילדים העולים לכיתות א' ולכיתות ז' מהוות חלק ממודל יישומי של הנגשת מידע הנבנית על ידי המנהלת ומותאמת לכל רשות והצרכים שלה. החוברות מנגישות להורים את הליך הרישום, את מנגנוני הוויסות ואת התמונה החינוכית היישובית ומציגה את הזהות של כל בית ספר והמהלכים החינוכיים הייחודיים לכל בית ספר, על מנת לסייע בתהליך הבחירה של ההורים.
 • היוועצות: הקשבה לעמדות ורעיונות של הציבור או ניהול שיחה עם הציבור סביב החלטה קונקרטית. ברמת שיתוף זו מתקיים דיאלוג דו -כיווני, כגון גיבוש ויישום של הקוד האתי כפי שהוא מפורט למעלה. כמו כן, ברמת שיתוף זו מתבצע דיאלוג בפורום המנהלים, הקשור להתנהלות ב"ימים הפתוחים" בבתי הספר לקראת הרישום לכיתה א' ולכיתה ז', ולקיום "בימת שיתוף" שבו מוצגות הזהויות הייחודיות של כל בתי הספר ברשות לשותפים הרלוונטיים.
 • תהליך שיתוף: דיאלוג ממושך במסגרתו המידע והשיקולים מונחים על השולחן ונציגים מהציבור והגורם המשתף דנים בהחלטה על כל היבטיה, באופן פתוח. ברמת שיתוף זו מתבצע דיאלוג דו-כיווני תוך חתירה להסכמה רחבה כגון התהליכים הנעשים במסגרת מנהלת רגולטורית שיתופית לקבלת החלטות.

הנגשת מידע ושיתוף ציבור הינם חלק משמעותי בתהליך מרחבי חינוך, מתוך רצון לרתום את הקהילה ואת בעלי התפקידים השונים הקיימים במרחב החינוכי הרשותי, למעורבים ולשותפים למהלך והטמעתו. ערוצי ההנגשה הקיימים במהלך מגוונים, ונבנים בכל רשות בהתאמה לצרכים ולמאפיינים הרשותיים. המטרה העיקרית היא, להנגיש את מודל הבחירה שגובש ברשות לכלל הציבור ובפרט לציבור ההורים שהבחירה רלוונטית עבורו.

פיתוח מרחב חינוכי שיתופי

ניהול שותפויות במרחב הרשותי

המרחב החינוכי השיתופי הנבנה במרחבי חינוך נועד לעודד את ההנהגה המקומית לקחת חלק פעיל בעיצוב המערכת החינוכית ובהתאמתה למאפיינים של היישוב באמצעות:

 1. פיתוח מנגנונים ליצירת אקוסיסטם רשותי ולניהול שיתופי של מרחב חינוכי רשותי: 
  הקמת מנהלת בחירה יישובית מתכללת, אשר תוביל ותנהל את המהלך.
 2. פיתוח מנגנונים לשיתוף ציבור והנגשת מידע ברובד תפיסתי, ארגוני, טכנולוגי וקהילתי : מנהלת רחבה, חוברות הנגשת מידע, ימים פתוחים בבתי הספר, סרטוני תדמית, סקרי דעת קהילה.
 3. פיתוח, תכנון והטמעה של מרחבים שיתופיים ברשות ללמידה ולפיתוח מקצועי של צוותים חינוכיים.

מנגנון תמיכה לעיצוב המרחב החינוכי השיתופי

מנהלת רגולטורית שיתופית – כמנגנון להתמודדות במציאות חדשה ודינאמית, וכגוף שיתופי המקדם ומתמקד בפיתוח יכולות החשיבה האסטרטגיות בקרב השותפים המובילים של אותה המנהלת, ובטיוב תהליכי קבלת החלטות, עיצוב מדיניות וביצוען. המנהלת היא גוף ארגוני שיתופי חדש המוקם כנגזרת של מרחב החינוך על מנת לממש את החזון החינוכי-עירוני ותפקידיו הרשמיים מעוגנים ומוגדרים בחוזר מנכ"ל.

למנהלת יש תפקיד מנהיגותי מעצב בכל הנוגע ליכולת להבטיח את התפקוד המיטבי של כל מערכת החינוך במרחב כחלק מהובלת השינוי ולחתור למימוש החזון והוצאתו לפועל.

האתגר העיקרי של המנהלת הוא חיפוש דרך ומציאת פתרונות למצבים מורכבים העולים מתהליך השינוי.
 את הפתרונות עליה להתאים לחזון החינוכי של המרחב העירוני ולמערכת החינוך הקיימת במרחב לפי צורכי הקהילה ובתי הספר.

תפקידי המנהלת

תפקידי המנהלת נעים על פני שני צירים מרכזיים:

הציר התפעולי: ציר זה כולל את עבודת הפיקוח והאסדרה של המנהלת כגוף מגבש, מכתיב ומפקח על מדיניות הבחירה המבוקרת ברשות. המנהלת אמונה על ההליך הרגולטורי השיתופי שתוצאתו פתיחה מבוקרת של המרחב החינוכי. על כן לבחירת דמויות המפתח המשתתפות במנהלת חשיבות מכרעת להצלחת המהלך.

הציר התוכני: ציר זה מתאר את תפקידה של המנהלת כאחראית להנעת הייחודיות המתפתחת בבתי הספר השונים בנושא תפיסה משותפת במקביל לגיבוש החזון של מרחב החינוך הנבנה ברשות.

אפיון הליך ריגולטורי שיתופי במנהלת

השיח בהליך הרגולטורי השיתופי במנהלת מייצג מערכת רחבה של יחסים עם קבוצות שונות של בעלי עניין המתאפיינת בין היתר בדרגות שונות של עומק ושל של פרקי הזמן שבהם היא מתנהלת (מפעם בודדות ועד מהלכים סדורים רב פעמיים).

לשם כך נדרשת מומחיות לאפיון ותכנון מהלך בדרגות שונות של העמקה.

כלים אפיוניים

קיימים מגוון כלים אפיוניים החל משלב בחירת השותפים, דרך אפיון המחזוריות בשותפויות, בחינת סוג השיתוף המתאים וכלה בדרכי התקשרות מגוונות על פי צרכי המנהלת:

כלי למקסום הערך בפיתוח מרחב חינוכי – נועד לבחון את דרכי הפעולה במנהלת כבסיס לתכנון ועדכון תכניות עבודה שימקסמו את העבודה המשותפת.

כלי למחזוריות בפיתוח מרחב חינוכי במנהלת נועד לסייע באפיון השלב או נמצאת המנהלת על פני רצף הפיתוח של המרחב החינוכי. אפיון השלב יסייע בהתאמת דרכי פעולה להמשך פיתוח המרחב החינוכי.

מיפוי בעלי עניין לכל מנהלת בכל רשות יש מגוון שונה של בעלי עניין, פוטנציאל השפעה ונכסים שיסייעו בקידום המהלך. כלי זה נועד לאתר את בעלי העניין הנכסים אותם הם מביאים למהלך.

איכות ההליך השיתופי – מנהלות שונות נבדלות זו מזו, בין היתר, באיכות המהלך המתממש לקראת פתיחת המרחב החינוכי. כלי זה יסייע בידיכם לאפיין את איכות המהלך ולתכנן פעולות על פי האפיון המתקבל.\

שלושת האופקים – מסייע לאפיין תמונת עתיד רצוי למרחב החינוכי ב- 5 השנים הקרובות.

ארבעת הדפוסים כלי שמסייע לאפיין ארבעה דפוסים שמתהווים אחרי מגיפות ויסייעו בפיתוח המרחב החינוכי במנהלת.

פיתוח אסטרטגיה חינוכית רשותית

בהמשך לפיתוח המרחב החינוכי השיתופי ברשות, יחידת מרחבי חינוך מסייעת לרשויות לנסח או לעדכן את התפישה החינוכית הרשותית, שמנחה את כלל המרחב החינוכי ברשות, בפרספקטיבה הרשותית של מערכת החינוך ויעדיה.

אנו מזמינים את ההנהגה החינוכית הרשותית לגבש את כרטיס הביקור הרשותי, על פי מתודולוגיה".
לכתיבת הכרטיס הרשותי שותפים מנהלי מחלקות החינוך, מפקחים, ומובילי החינוך ברשות; מנהלי בתי הספר, נציגי מועצה, נציגי הורים ושותפים רלוונטיים בכל רשות.